О нама

Средња школа у Малом Зворнику почела је свој развојни пут 23. 03. 1977. године када је Збор радних људи Гимназије “Вук Караџић“ у Лозници донео одлуку о приступању пословима на отварању одељења школе у Малом Зворнику. СО-е Мали Зворник доноси одлуку о образовању одељења усмереног образовања у Малом Зворнику.

На заједничкој седници свих већа СО-е Мали Зворник, 17. 11. 1980. године, усвојен је закључак о покретању иницијативе за конструисање школе у складу са Законом о удруженом раду. После свих, законом предвиђених припрема, Збор радних људи издвојеног одељења у Малом Зворнику гимназије “Вук Караџић“ у Лозници, 26. 12. 1980. године, на основу референдума, доноси одлуку о организовању Основне организације удруженог рада из дела радне организације “Вук Караџић“ Лозница одељење у Малом Зворнику.

СО-е Мали Зворник, на заједничкој седници свих већа од 20. 02. 1981. године доноси одлуку о оснивању школе усмереног образовања и васпитања “Братство – Јединство“ у Малом Зворнику када је усвојен и елаборат о друштвено – економској оправданости оснивања ове школе.

Републички секретаријат за образовање и науку доноси 07. 04. 1981. године решење о утврђивању да су испуњени прописани услови за почетак рада и обављање делатности усмереног образовања.

Од 26. 12. 1992. године школа је добила својство правног лица под називом Техничка школа “Братство –Јединство“ Мали Зворник, а од 18. 07. 2005. школа је регистрована под називом Средња школа Мали Зворник.Средња школа у Малом Зворнику, организована је као установа чија је основна делатност стицање општег и стручног, теоријског и практичног образовања за непосредан рад и даље образовање. Савладавањем плана и програма у овој школи стиче се стручна спрема за трогодишње и четворогодишње образовање.

Услови рада у школи

Материјално-технички услови рада:

Школска зграда од 2414.56 m2 саграђена је 1980. године и веома је функционална.

У школи постоји:

  • више специфичних учионица
  • више кабинета и лабораторија са припремним просторијама

Величина учионица је по 57 m2, а припремних просторија по 15 m2. Фискултурна сала са пратећим просторијама и опремом је, по нормативу површине 971 m2.

Фризерски салон за мушке и женске фризере је у  школској згради и површине је 114 m2.

Школа има терен за физичко васпитање, а поред тога у настави се користи и фудбалско игралиште ФК „Јединство“ Мали Зворник.

Опремљеност инвентаром је добра.

Школа има асфлатно игралиште за све мале спортове.

Школа је добро опремљена лабораторијама- кабинетима за: информатику, биологију, физику, хемију, историју и географију као и фризерски салон.

Школа је опремљена видео надзором.

Scroll to Top