ТИМОВИ И АКТИВИ-школ.2015-2016.

Т И М О В И--
- А К Т И В И

Тим за хуманитарне активности


 • Јовановић Јелена, професор енглеског језика
 • Милосављевић Марија, професор руског језика
 • Јеремић Милан, професор хемије

Активности:Организовање прикупљања новчане помоћи за лечење болесних особа, реализација акције „Чеп за хендикеп“,
организовање хуманитарних приредби, организовање хуманитарних концерата...

 

Тим за маркетинг школе


Интерни маркетинг

У школским ходницима биће стална и повремене поставке ликовних радова, а поводом неких прослава биће и тематских изложби.
Путем књиге обавештења ученици ће се обавештавати о важнијим догађајима а и огласна табла ће садржати актуелне вести и новости.
Сајт школе има добру посећеност и редовно се ажурира новим подацима и актуелностима везаним за школу. Током ове школске године биће редовно ажурирани подаци на сајту и фејсбук страници наше школе што ће допринети бољем представљању школе средини.
Школа ће промовисате своје активности путем Омладинског часописа који уређују ученици наше школе у сарадњи са Канцеларијом за младе Мали Зворник

Екстерни маркетинг

Школа веома добро сарађује са локалним листовима и радио станицама које често емитују прилоге о значајним догађајима у нашој школи.
Планирано је да се добра сарадња и даље одржава и наставља у циљу што бољег представљања школе.
Планирана је израда промотивног материјала, презентације о школи и представљање истог у основним школама у Малом Зворнику, Бањи Ковиљачи и Зворнику. Промоција ће се вршити организовањем Отворених врата школе, као и кроз низ уличних акција и промоција.

Тим за маркетинг школе чине:

 • Драгић Драгица, професор економске групе предмета
 • Крстић Радоје, професор економске групе предмета
 • Видаковић Рада, професор правне групе предмета
 • Томић – Ивановић Весна, професор информатик

 

Тим за здравствено васпитање и промоцију здравих стилова живота


 • Грбић Зоран, професор физичког васпитања
 • Вукосављевић Видосава, професор физичког васпитања
 • Марковић Милосав, мушки фризер

Активности:

 • трибина – заштита менталног здравља
 • систематски преглед ученика
 • трибина - Проблеми сазревања и социјални конфликти
 • трибина – Физичка зрелост, полност и полна заштита
 • трибина – Алкохолизам и наркоманија

 

Тим за  појачан васпитни рад и превенцију делинквентног понашања


 • Тадић Ђокић Гордана, професор ликовне културе
 • Јовановић Јелена, професор енглеског језика
 • Видаковић Рада, професор правне групе предмета

Активности:Рад са омладином на идентификацији и спречавању делинквентних облика понашања,
планирање рада са родитељима деце која испољавају делинквентне облике понашања, планирање сарадње са стручним институцијама, планирање и израда образаца за вођење потребне документације...

 

Тима за заштиту деце/ученика од насиља


  • Ћирић Милка, секретар
  • Брајић Бојана, психолог
  • Тадић Ђокић Гордана, професор ликовне културе
  Активности:

  учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
  информишу и пруже основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце/ ученика;
  организују упознавање деце/ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом;
  координирају израду и реализацију програма заштите деце/ученика од насиља (превентивне и интервентне активности);
  организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност деце/ученика;
  прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити детета /ученика;
  сарађују са релевантним установама;
  припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима;
  организују евидентирање појава насиља;
  прикупљају документацију;
  извештавају стручна тела и органе управљања.

   

  Тим за педагошко инструктивни рад


  • Ненадовић Мирјана, професор филозофије
  • Крстић Радоје, професор економске групе предмета
  • Радић Светлана, професор економске групе предмета

  Активност

  Време реализације

  Начин реализације

  Носиоци реализације

  Израда плана педагошко инструктивног рада

  Август 2015.

  Избор задатака

  координатор

  Подела задужења

  Септембар 2015.

  Састанци, тимски рад

  Чланови Тима

  Одређивање часова који ће бити посећени

  Новембар 2015.

  Израда плана праћења часова

  Чланови Тима

  Преглед педагошке документације

  Новембар 2015, март 2016,
  јун 2016.

  Преглед документације

  Чланови Тима

  Израда полугодишњег и годишњег извештаја о унапређивању васпитно-образовног рада и о раду Тима за ПИР

  Јануар, јун 2016.

  Сумирање реализованих активности

  Координатор

   

   

   

 

Стручни актив за развој школског плана


У стручни актив за развој школског плана именовани су:

  1. Милутиновић Божо – професор математике, председник актива
  2. Павић Слободанка – професор историје, члан
  3. Брајић Бојана – психолог, члан

План рада Стручног актива за развој школског плана за школску 2015/2016. годину:

 1. Израда извештаја о раду школе за школску 2014/2015. годину
 2. Израда Годишњег плана рада школе за школску 2015/2016. годину
 3. Редовно вршити увид у реализацију плана
 4. О резултатима праћења сачинити месечне и годишњи извештај и о истом обавестити Наставничко веће
 5. Посебно обратити пажњу на квалитетне приступе реализацији Наставног плана и програма и предложити наставнике за похвале и награде
 6. Припрема за израду Годишњег плана рада школе за наредну школску годину

 

Стручни актив за развојно планирање


Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника:

 1. Тодоровић Валентина– професор економске групе предмета
 2. Станковић Александра – професор српског језика и књижевности
 3. Павић Слободанка – професор историје

           -    Брајић Бојана, психолог
Чланови стручног актива за развојно планирање су и :

 1. Тимотић Милош– директор школе
 2. Ћирић Милка – секретар школе
 3. представник Савета родитеља школе
 4. Радић Бранко – именовани представник локалне самоуправе

Председник Стручног актива за развојно планирање је Тодоровић Валентина, именован на седници Наставничног већа  25. 08. 2015. године.
Школски развојни план је део Годишњег плана рада Средње школе Мали Зворник.

Оквирни план рада за школску 2015/2016. годину:


Активност

Време реализације

-Анализа рада Стручног актива за развојно планирање у претходној школској години.
- Договор о начину и динамици рада Стручног актива за развојно планирање

Октобар

- Израда новог Школског развојног плана на основу резултата самовредновања из претходне школске године

Новембар

- подела задужења на основу акционог плана

Новембар-децембар

- редован шестомесечни извештај о раду Стручног актива за развојно планирање

Фебруар

- презентација извештаја заинтересованим странама

Фебруар

- праћење реализације акционог плана

- током године

- редован шестомесечни извештај о раду Стручног актива за развојно планирање

Август

 

 

Стручни актив за инклузивно образовање


Стручни актив за инклузивно образовање формиран је на седници наставничког већа одржаној 10. 09. 2010. године. Стручни тим чине следећи професори:

 1. Павић Слободанка, професор историје
 2. Станковић Александра, професор српског језика и књижевности
 3. Тодоровић Валентина, професор економске групе предмета
 4. Јеремић Милан, професор хемије
 5. Брајић Бојана, психолог

Оквирни план рада за школску 2015/2016. годину:


Активност

Време реализације

- Договор о начину и динамици рада Стручног тима за ИОП

Септембар 2015.

- Упознавање НВ са појмом инклузије и начином израде ИОПа

Септембар 2015.

- Упознати родитеље са постојањем тима, законским одредбама о инклузивном образовању

-прво полугодиште 2015/2016.

- Анализа структуре ученика

-током  године

- Идентификација деце из осетљивих група

- током године

- Помоћ наставницима у изради ИОП-а,

- током године

- Рад на успостављању атмосфере сарадње међу запосленима у школи (у инклузивном образовању учествују сви)

-током године

- Израда извештаја о раду Стручног тима за ИОП

- током године и на крају школске године

мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

мммммммммммммммммммммммммммммммммм

мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

сссссссссссссссссссссссссссссссссссс

сссссссссссссссссссссссссссссссс

сссссссссссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссссс

сссссссссссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџ

сссссссссссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџ

сссссссссссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссс

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

сссссџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

сссссссссссссссссссссссссссссссссс

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

сссссссссссссссссссссссссссссссссссс

сссссџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ

сссссссссссссссссссссс