Економија, право и администрација

**********економски техничар**********економски техничар**********економски техничар**********економски техничар********** ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Желиш постати економски техничар?Шта те очекује на том путу?Или само желиш да опробаш своје способности у овој области?Овде можеш погледати шта ти саветују професори ове школе(Драгица Драгић, Радоје Крстић, Светлана Радић, Валентина Тодоровић-професори економске групе предмета)-зашто уписати овај профил.

Велика могућност запошљавања:
Стицање знања и способности које ученицима омогућавају самосталан рад у пракси:
 • сва приватна предузећа
 • осигуравајућа друштва
 • инвестициони фондови
 • владине организације
 • невладине организације
 • банке...
 • обављање књиговодствених послова
 • обављање рачуноводствених послова
 • благајничких послова
 • комерцијалних послова
 • састављање годишњег извештаја
 • по потреби обављање готовинског и безготовинског платног промета
 • део посла у области маркетинга и истраживања тржишта...
Могућност уписа скоро свих факултета
Екоомично и рационално понашање ученика у будућем пословном и приватном животу
Стицање знања која су потребна за даље школовање

У нашој школи добијате:стручан кадар, кабинетску наставу,повезаност теорије и праксе,савремене методе учења...

Могућност обављања праксе у разним предузећима и банкама
Радно место:
Стицање одговорности, тачности, систематичости, развијене вештине комуникације ..
 • ради у канцеларији
 • на шалтеру
 • употреба рачунара
Ученици стичу знања како и на који начин постати успешан менаџер...


Дакле, након завршене средње школе, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образованим и кулурним институцијама, приватно вођење књига, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.Такође након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смера: Економски, Правни, Филозовски, Филолошки, ФОН, Менаџмент, Политичке науке и др.а такође и на сродним Високим струковним школама.

Веома је битно да прочиташ опис послова које обавља један економски техничар
Економски техничари који се баве рачуноводственим књиговодством

-Припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима или корисницима услуга.

- Рачуни који стижу економски техничари разврставају по редоследу пристизања, по важности и роковима отплате.

- Економски техничари воде и посебну евиденцију за одложено плаћање, а ако се касни са исплатама, обрачунавају им затезне камате

-Испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други).Затим воде евиденцију о доспелим обавезама плаћања трошкова инфраструктуре: грејања, воде, електричне енергије, телефона, закупнине пословног простора и воде рачуна о њиховом плаћању.

Економски техничари које се баве финансијским књиговодством

-Воде пословне књиге и одржавају базе података у компјурерском програму где их дорађују и обрађују.

- Раде обрачуне плата, путних налога, обрачун дуговања добављачима и потраживања од купаца, обрачун пореских давања и слично.Они такође воде и благајну, за коју воде благајнички дневник и састављају благајничке извештаје.

Економски техничари који се баве материјалним књиговодством

-Воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе, а ту спадају машине, алати, превозна средства, канцеларијски инвентар.

-Воде рачуна о документацији магацинског пословања. При вођењу магацина примају и издају различите документе на основу којих врше проверу (инвентар)

Економски техничари који се баве документацијским књиговодством

-Чувају и допуњују различите врсте докумената. Пристигла документа уносе у рачунар, а документа која су тражена из архиве се фотокопирају и дистрибуирају корисницима, а оригинале издају и воде рачуна да им се врате.

-Списе чувају у арвивама, а оним којима је истекло законски прописано трајање обавезног чувања, заправо који више немају употрбну вредност, одлажу на отпад или уништавају. Завршну документацију морају сачувати и у папирном облику због контроле и надзора, а веома битне документе и прорачуне снимају на магнетне или оптичке медије. Величина послова и радних задатака зависе од величине предузећа.