Савет родитеља

Посебан облик сарадње са родитељима остварује се преко Савета родитеља школе. Школа остварује сталну сарању са Саветом родитеља, редовно их обавештава о активностима школе и о унапређивању образовно-васпитног рада, омогућава укључивање родитеља у рад са ученицима и др.

Савети родитеља могу бити:

 • Савети родитеља одељења
 • Савети родитеља школе

Програм рада Савета родитеља одељења се реализује у сарадњи сваког одељењског старешине и родитеља ученика одређеног одељења.

Савет родитеља школе радиће према следећем плану:
септембар

 1. конструисање Савета родитеља
 2. анализа годишњег плана рада
 3. анализа социјалне структуре ученика
 4. анализа извештаја о раду школе за школску 2014/15.год.
 5. прикупљање финансијских средстава ради стварања приближно једнаких материјалних услова за рад свих ученика школе
 6. избор представника школе за стручне органе школе
 7. проблеми ученика путника

новембар

 • састанак са родитељима ученика који заостају у настави
 • састанак са родитељима ученика који избегавају наставу
 • анализа постигнутих успеха ученика
 • анализа реализације наставних и ваннаставних активности
 • ангажовање родитеља у организовању трибине родитеља
 • анализа реализације програма здравствене заштите ученика

фебруар

 1. састанак са родитељима ученика који заостају у настави
 2. анализа реализације годишњег плана рада
 3. анализа успеха и дисциплине у I полугодишту
 4. ангажовање родитеља за учешће на трибини: Хумани однос међу половима
 5. мере за побољшање успеха и дисциплине

април

 1. састанак са родитељима ученика који избегавају наставу
 2. анализа успеха и дисциплине у досадашњем периоду
 3. организација наставних екскурзија
 4. анализа рада фонда за финансијску помоћ ученицима
 5. проблеми професионалне оријентације ученика

јун

 • анализа успеха и дисциплине
 • анализа реализације годишњег плана рада
 • предлог мера ради побољшања рада школе у наредној школској години

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ, школска 2015/16. година

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА

Тодоровић Весна

I1

Спасеновић Славојка

I3

Омићевић Мерса

I4

Новаковић Златко

I5

Тавран Миланка

II1

 Ковачевић Драгослав

II2

Лукић Марица

II3

Ћирић Виолета

II4

Тешић Драгана

III1

Станковић Зоран

III3

Јовановић Биљана

III4

Карић Мевлудин

III5

Кржавић Неџад

IV1

Ресимић Славица

IV2

Савић Љиљана

IV3